Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Minimumlonen taxi


Publicatie : 2008-04-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
6 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de taxiondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van De Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de taxiondernemingen.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 februari 2009.

ALBERT
Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage
Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008

Vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de
taxiondernemingen
(Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2008 onder het nummer 89330/10/140)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Bezoldiging
HOOFDSTUK IV. - Overuren
HOOFDSTUK V. - Gebrek aan voertuig
HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied


Art. 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer als ook op hun chauffeurs.

Onder chauffeurs wordt bedoeld de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

 

 Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 betreffende de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door taxiondernemingen.

 

HOOFDSTUK III. - Bezoldiging

 

Art. 3.

De chauffeurs worden bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8607

Dit percentage bedraagt:
  • 36 % wanneer het maximumtarief van toepassing is
  • 35 % wanneer het maximumtarief niet van toepassing is.
De coëfficiënt van 0,8607 wordt als volgt berekend:
 

 

Bruto-ontvangsten
100
aftrek 6 % BTW (100:1.06)
94.34
aftrek 9,61 % in uitvoering protocol van 18/10/2007
86.07
 

Bovengenoemd percentage zal met 3 % verminderd worden voor de chauffeurs van een bedrijf dat een ondernemingsakkoord heeft afgesloten zoals voorzien in art. 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 betreffende de arbeidsduur.

 

HOOFDSTUK IV. - Overuren

 

Art. 4.

Onverminderd de bepalingen van art. 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1978, geeft het maken van overuren in opdracht aanleiding tot de betaling van overloon.

Deze bedragen zijn vastgesteld op basis van het gewaarborgd minimum maandloon en de wekelijkse arbeidsduur. Zij worden aangepast volgens de formule:
 

 

gewaarborgd gem.min.maandink. x 3
13 x wekelijkse arbeidsduur x 2

De overuren welke buiten de wil van de werkgever worden gepresteerd, worden niet als overuren beschouwd.

 

HOOFDSTUK V. - Gebrek aan voertuig

 

Art. 5.

In geval de werkgever geen bedrijfsklaar voertuig ter beschikking kan stellen van de chauffeur worden de daaruit voortvloeiende aanwezigheidsuren betaald.

Dit bedrag is vastgesteld op basis van het gewaarborgd minimum maandloon en aangepast volgens de formule:
 

 

gewaarborgd gem.min.maandink. x 3
amplitude over 13 weken

Art. 6.

Gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden blijven behouden.

 

HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

 

Art. 7 §1.


Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01.09.2008 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 7 §2.


Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET