Nieuwsflash

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Minimumlonen taxi


Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017
 
Vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de
taxiondernemingen

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Bezoldiging
HOOFDSTUK IV. - Overuren
HOOFDSTUK V. - Gebrek aan voertuig
HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied


Art. 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer als ook op hun chauffeurs.

Onder chauffeurs wordt bedoeld de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

 

 Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, algemeen verbindend verklaard bij  Koninklijk besluit van 6 februari 2009, betreffende de minimumlonen van de chauffeurs die tewerkgesteld zijn door taxiondernemingen.

Zij wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2017-2018 van 26 juni 2017.
 

HOOFDSTUK III. - Bezoldiging

 Art. 3.

De chauffeurs worden bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659

Dit percentage bedraagt:
  • 36 % wanneer het maximumtarief van toepassing is
  • 35 % wanneer het maximumtarief niet van toepassing is.
De coëfficiënt van 0,8659 wordt als volgt berekend:
 

 

Bruto-ontvangsten
100
aftrek 6 % BTW (100:1.06)
94.34
Coëfficiënt in voege vanaf 01/07/2017
86.59
 

Bovengenoemd percentage zal met 3 % verminderd worden voor de chauffeurs van een bedrijf dat een ondernemingsakkoord heeft afgesloten zoals voorzien in art. 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 betreffende de arbeidsduur.

 

HOOFDSTUK IV. - Overuren

 

Art. 4.

Onverminderd de bepalingen van art. 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1978, geeft het maken van overuren in opdracht aanleiding tot de betaling van overloon.

Deze bedragen zijn vastgesteld op basis van het gewaarborgd minimum maandloon en de wekelijkse arbeidsduur. Zij worden aangepast volgens de formule:
 

 

gewaarborgd gem.min.maandink. x 3
13 x wekelijkse arbeidsduur x 2

De overuren welke buiten de wil van de werkgever worden gepresteerd, worden niet als overuren beschouwd.

 

HOOFDSTUK V. - Gebrek aan voertuig

 

Art. 5.

In geval de werkgever geen bedrijfsklaar voertuig ter beschikking kan stellen van de chauffeur worden de daaruit voortvloeiende aanwezigheidsuren betaald.

Dit bedrag is vastgesteld op basis van het gewaarborgd minimum maandloon en aangepast volgens de formule:
 

 

gewaarborgd gem.min.maandink. x 3
amplitude over 13 weken

Art. 6.

Gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden blijven behouden.

 

HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

 

Art. 7 §1.


Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01.07.2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 7 §2.


Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.