Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Vaststelling van de lonen van het garagepersoneel


Publicatie : 2013-09-10
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 2013.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012.

Vaststelling van de lonen van het garagepersoneel
(Overeenkomst geregistreerd op 25 mei 2012 onder het nummer 109684/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Lonen
HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen - Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op het garagepersoneel dat zij tewerkstellen.
§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

HOOFDSTUK II. - LonenArtikel 2.
 

De minimumuurlonen van het in artikel 1 bedoelde garagepersoneel worden vanaf 1 april 2012 als volgt vastgesteld:

 

Categorie Uurloon
Hulparbeider € 9,9543
Geschoolde arbeider 3e categorie € 10,5693
Geschoolde arbeider 2e categorie € 11,6207
Geschoolde arbeider 1e categorie € 12,2390
Buiten categorie € 13,0624

 

 


Deze lonen en de op 1 april 2012 werkelijk uitbetaalde lonen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 117,07 (basis 2004 = 100) van toepassing in de sector taxiondernemingen.
Onder spilindexcijfers worden verstaan: de getallen behorend tot een reeks waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Zij zijn als volgt samengesteld:

 

 

 

Spilindexcijfer bij stijging
117,07
119,41
121,8
124,24
enz

 


De berekening van het spilindexcijfer gebeurt tot op 3 cijfers na de komma :
• wanneer de derde decimaal lager is dan 5, blijft de tweede decimaal ongewijzigd
• wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond

 


De lonen worden berekend tot op 4 cijfers na de komma :
• wanneer de vijfde decimaal lager is dan 5, blijft de 4de decimaal ongewijzigd
• wanneer de vijfde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de vierde decimaal naar boven afgerond

 

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen - Geldigheidsduur

 

Artikel 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 10 maart 1993, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1994.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 april 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013.
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK