Nieuwsflash

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Vaststelling van de lonen van het garagepersoneel


Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017
 
Vaststelling van de lonen van het garagepersoneel

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Lonen
HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op het garagepersoneel dat zij tewerkstellen.
§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
 

Art. 2.


Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 19 april 2012 en wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 juni 2017 voor de jaren 2017-2018.

 

HOOFDSTUK III. - Lonen

 
Art. 3.
 

De minimumuurlonen van het in artikel 1 bedoelde garagepersoneel worden vanaf 1 juli 2017 als volgt vastgesteld:
  

Categorie Uurloon
Hulparbeider € 10,6270
Geschoolde arbeider 3e categorie € 11,2835
Geschoolde arbeider 2e categorie € 12,4060
Geschoolde arbeider 1e categorie € 13,0661
Buiten categorie € 13,9451         

 

 

Deze lonen en de op 1 juli 2017 werkelijk uitbetaalde lonen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 104,93 (basis 2014= 100) van toepassing in de sector taxiondernemingen.

 

Onder spilindexcijfers worden verstaan: de getallen behorend tot een reeks waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Zij zijn als volgt samengesteld:

 

Spilindexcijfer bij stijging
107,03
109,17
111,35
113,58
enz

 


De berekening van het spilindexcijfer gebeurt tot op 3 cijfers na de komma :
• wanneer de derde decimaal lager is dan 5, blijft de tweede decimaal ongewijzigd
• wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond


De lonen worden berekend tot op 4 cijfers na de komma :
• wanneer de vijfde decimaal lager is dan 5, blijft de 4de decimaal ongewijzigd
• wanneer de vijfde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de vierde decimaal naar boven afgerond

 

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

 

Art. 4.
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor het vervoer en de logistiek.