Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Risicogroepen


Publicatie : 2015-09-01

Numac : 2015202564


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)

 

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

 

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014 houdende de maatregelen t.a.v. de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
(Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2015 onder het nummer 125624/CO/140)

 

 
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Art. 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers. 

 

§2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een wel bepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader

 

Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van Titel XIII, Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 (I) houdende de diverse bepalingen (B.S. van 28 december 2006) en het Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. van 8 april 2013) zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014 (B.S. 6 mei 2014).

 

HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijving

 

Art. 3.

Onder risicogroepen wordt verstaan: de personen behorend tot één van de volgende categorieën:
  1. de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren;
  2. de werkzoekenden;
  3. de arbeiders van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;
  4. de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeiders van de sector;
  5. de arbeiders van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;
  6. de arbeiders van de sector wiens beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die het risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn;
  7. de allochtonen

 

HOOFDSTUK IV. - Bijdrage

Art. 4.

§1. De bijdrage bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen wordt vastgesteld op 0,25 % van de brutolonen aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108%. 


Van die bijdrage van 0,25% zal 0,05% worden voorbehouden aan de groepen vermeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.


Van de bijdrage van 0,05% zoals voorzien in het voorgaande lid zal 0,025 % worden voorbehouden voor de niet-werkende jongeren vermeld in artikel 2 van het hierboven aangehaalde Koninklijk Besluit.

 

§2. De Raad van Beheer van het Sociaal Fonds van de sector zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst

HOOFDSTUK V. - Startbaanovereenkomsten

 

Artikel 5.

De reglementering inzake startbaanovereenkomsten, voorzien in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, heeft voor de werkgevers bedoeld in artikel 1, die minstens 50 werknemers tewerkstellen, betrekking op de aanwerving van 58,71 jongeren.
 

HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

 

Artikel 6.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.
De Minister van Werk,
K. PEETERS