Nieuwsflash

19/04/2018

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Geschenkcheques


Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek


Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017


Geschenkcheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Geschenkcheques
HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur


 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1
 

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.
 

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

 

HOOFDSTUK II. – Geschenkcheques


Art. 2.
 

a) Een geschenkcheque ten bedrage van 35 euro wordt uitbetaald door de werkgever naar aanleiding van Nieuwjaar onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in de firma op 1 december van het toekenningsjaar van de cheque.
  • Arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract.
  • Minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in het toekenningsjaar van de cheque.

 
b) Een geschenkcheque ten bedrage van 17,50 euro wordt uitbetaald door de werkgever onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar van de cheque.
  • Arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract.
  • Minstens één arbeidsdag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar van de cheque.
      

c) De werkgever zal de hiervoor uitbetaalde bedragen kunnen terugvorderen bij het Sociaal Fonds overeenkomstig de door de Raad van Beheer bepaalde modaliteiten.

 
d) Deze geschenkcheques zijn niet-recurrente voordelen.

 

HOOFDSTUK III. – Geldigheidsduur
 

Art. 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 21 september 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.