Nieuwsflash

14/01/2019

Opleiding TEAMCOACHING voor chauffeurs
lees meer >>>

10/01/2019

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 januari 2019
lees meer >>>

19/12/2018

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

19/12/2018

Geschenkcheques 2018
lees meer >>>

30/10/2018

Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers
lees meer >>>

20/09/2018

Taxichauffeurs: RECHTZETTING GGMMI op 1 september 2018
lees meer >>>

10/09/2018

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 sept 2018
lees meer >>>

22/06/2018

Jaarverslag 2017
lees meer >>>

22/06/2018

GEEN ecocheques meer in juli
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Uitbreiding bevoegdheden van de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en in het CPBW


Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012

Uitbreiding van de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van de werklieden in de Ondernemingsraad (OR) en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) tot de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOODSTUK II. - Uitbreiding van de bevoegdheden van de arbeiders met een mandaat in de Ondernemingsraad en/of in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur


HOOFDSTUK I. -Toepassingsgebied

Art. 1.

 
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een vervoerdienst verricht met huurauto’s met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun arbeiders.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Met « arbeiders » bedoelt men de arbeiders en arbeidsters.

 

HOOFDSTUK II. - Uitbreiding van de bevoegdheden van de arbeiders met een mandaat in de Ondernemingsraad en/of in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

 

Art. 2. 

In de ondernemingen waar een Ondernemingsraad, of bij onstentenis een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk opgericht werd, worden de bevoegdheden van de afgevaardigden van de arbeiders, uitgebreid tot deze waarop de vakbondsafvaardiging (zoals voorzien in CAO nr 5 van de NAR) betrekking heeft.

De opdrachten van de vakbondsafvaardiging zullen besproken worden tijdens de gebruikelijke vergaderingen van de Ondernemingsraad, indien deze bestaat, of anders tijdens de gebruikelijke vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, tenzij het gaat om een individueel dossier van een werknemer. In dit geval zullen ze rechtstreeks besproken worden met de werkgever of zijn gemandateerde vertegenwoordiger.

Deze nieuwe uitbreiding van de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van de arbeiders, schept geen enkel nieuw recht op het vlak van bescherming tegen ontslag, vergoeding of welk ander voordeel ook. Alle bij CAO voorziene of wettelijke beschermingsclausules als lid van OR en/of CPBW blijven echter onverminderd van toepassing.
Zij mag ook niet de aanleiding vormen tot nieuwe lasten voor de onderneming in het kader van de uitoefening van het mandaat van de vertegenwoordigers van de werklieden.

 

HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 27 juni 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.