Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur


Publicatie: 2017-01-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.


Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur".
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 december 2016.


FILIP
Van Koningswege :


De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage
Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek


Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015


Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" (Overeenkomst geregistreerd op 8 december 2015 onder het nummer 130428/CO/140) 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOODFSTUK III. - Bijdragen aan het Sociaal Fonds
HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur en slotbepaling

 


HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied


Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers. 


§ 2. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

§ 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.


HOOFDSTUK II. - Juridisch kader


Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003 tot oprichting van een "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur".


HOOFDSTUK III. - Bijdragen aan het Sociaal Fonds


Art. 3.

In 2016 en 2017 wordt een speciale bijdrage van 0,30 pct. van de brutolonen aan 108 pct. ingesteld. Deze is uitsluitend bestemd voor de financiering van de sectorinformatie en -promotie door het sociaal fonds.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de totale bijdrage van de werkgevers om de financiering van de werking van het fonds te verzekeren, daardoor verhoogd tot 1,80 pct. van de brutolonen aan 108 pct..

Vanaf 1 januari 2018 wordt de totale bijdrage opnieuw verlaagd naar 1,50 pct..

 
HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur en slotbepaling


Art. 4.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de overeenkomst van 20 mei 2003 (67698) gewijzigd door de overeenkomsten van 16 oktober 2007 (85605), 16 december 2008 (90405) en 20 november 2014 (125622) betreffende de bijdrage van de werkgevers voor het "Sociaal Fonds van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur".
Zij treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur.


Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.