Nieuwsflash

30/03/2017

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

30/03/2017

Workshop: Mijn klanten vergrijzen: ervaar zelf hun noden
lees meer >>>

10/02/2017

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2017
lees meer >>>

30/11/2016

Infosessie: Duurzaam ondernemen binnen transport sectoren
lees meer >>>

30/11/2016

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

29/11/2016

Geschenkcheques 2016
lees meer >>>

10/06/2016

Ecocheques in juli 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 juni 2016
lees meer >>>

6/06/2016

Loonindexering garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juni 2016
lees meer >>>

20/02/2016

5 nieuwe CAO's op de website
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

7/10/2015

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren
lees meer >>>

22/01/2013

Werkgelegenheisplan 45+
lees meer >>>

3/01/2013

Tewerkstellingspremie 50+
lees meer >>>

Ecocheques


Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017.

 

Ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader
HOOFDSTUK III. – Modaliteiten
HOOFDSTUK IV. – Terugbetaling door het Sociaal Fonds
HOOFDSTUK V. – Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.

 

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

 
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader

 

Art.2.
 
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 januari 2016 voor de jaren 2015-2016, die de toekenning van ecocheques voorziet binnen het kader van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling die voor het jaar 2016 vastgesteld werd op 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques van 21 april 2016.
 

 

HOOFDSTUK III. – Modaliteiten

 
 
Art. 3.

§1. Er worden ecocheques toegekend aan de categorie van de in art.1. bedoelde werknemers.
 
De eerste toekenning heeft plaats in juli 2016.


 
§2. Het bedrag van de ecocheques waarvan sprake onder §1 bedraagt:
 

1° 120 € voor een werknemer die gedurende de hele referteperiode voltijds tewerkgesteld was.
 
2° Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld was.

3° Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode in dienst van de werkgever is getreden of hem heeft verlaten.

 
De berekening van het uiteindelijke bedrag zal gemaakt worden volgens de modaliteiten onder artikel 4.

 

§3. In afwijking van §1, mogen werkgevers die aan hun werknemers in 2016 nog voor de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst al ecocheques toegekend hebben, de ecocheques, vermeld onder artikel 2, uitbetalen voor 31 januari 2017.

 

§4. Voor 30 april 2017 zal het systeem van de ecocheques paritair geëvalueerd worden op de naleving van de in artikel 2 voorziene marge, waarbij een alternatief systeem, met gelijkwaardige totale kost voor de werkgever, niet uitgesloten wordt.

 

§5. Onder "referteperiode" wordt verstaan de periode vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar.

 

Art. 4. Berekeningsmodaliteiten

 

1) Voltijdse werknemer

 

§1. Definitie

 

M = Jaarbedrag van de ecocheques zoals vermeld in artikel 3 §2.1°

J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer.

Worden als « gepresteerd» beschouwd, alle dagen die vermeld worden in artikel 6, §3 van de cao 98 van 20 februari 2009, gewijzigd door cao 98 Bis van 21 december 2010 en door cao 98 ter van 24 maart 2015.

A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis

Dit aantal dagen wordt als volgt berekend:

(Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer)  x  52

 

 

§2. Bedrag van de ecocheques:

 
Het te betalen bedrag is gelijk aan : M x J
                                                            A

Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

 

2) Deeltijdse werknemer :

 

§1. Definitie

 

M = Jaarbedrag van de ecocheques zoals vermeld in artikel 3. §2,1°

H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer.

Worden als « gepresteerd» beschouwd, alle uren die vermeld worden in artikel 6, §3. van de cao 98 van 20 februari 2009, gewijzigd door cao 98 Bis van 21 december 2010 en door cao 98 ter van 24 maart 2015.

A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis

Dit aantal uren wordt alsvolgt berekend:

(Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer)  x  52.

 

 

§2. Bedrag van de ecocheques:

 

Het te betalen bedrag is gelijk aan : M x H
                                                            A

Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

 

 

3) Werknemer die tijdens het refertejaar van arbeidsregime veranderd is:

 
De berekening wordt gemaakt prorata van de prestaties en van de arbeidsregimes.

 

 

HOOFDSTUK IV. – Terugbetaling door het Sociaal Fonds

 

Art. 5

De werkgever zal de hiervoor uitbetaalde bedragen (zichtwaarde van de ecocheques) kunnen terugvorderen bij het Sociaal Fonds overeenkomstig de door de Raad van Beheer bepaalde modaliteiten.

 

  

HOOFDSTUK V. – Geldigheidsduur

 

Art. 6.

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang vanaf 21 april 2016 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité van een opzeggingstermijn van zes maanden.