Nieuwsflash

19/04/2018

Opleiding Teamcoaching voor chauffeurs PC 140.02
lees meer >>>

5/02/2018

Indexsprong voor de lonen van de VVB vanaf 1 februari 2018
lees meer >>>

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Loon in cash


Paritair Subcomité voor de taxi’s

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon.

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Contante betaling van voorschotten op het loon
HOOFDSTUK IV. – Geldigheidsduur

 

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de taxi’s.

 

Onder werknemers wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

 

HOOFDSTUK II. – Juridisch kader

 

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten met toepassing van artikel 2 van de wet van 23 augustus 2015, tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

 

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wetgeving betreffende de collectieve schuldbemiddeling.

 

HOOFDSTUK III. - Contante betaling van voorschotten op het loon

 

Artikel 4

De werknemers bedoeld in artikel 1 wordt de mogelijkheid geboden om loonvoorschotten in cash te vragen aan hun werkgever. Dit bedrag wordt echter beperkt tot 20 % van de recette van de werknemer, met een maximum van 250 € per maand.

Het is aan elke werkgever om het uitzonderlijk karakter te beoordelen. Ook het toegestane bedrag zal individueel door de werkgever beoordeeld worden.

 

Artikel 5

De betaling van deze voorschotten op het loon moet gebeuren door middel van het uniform uitbetalingsdocument dat als bijlage bij deze cao opgenomen wordt. Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één exemplaar overgemaakt wordt aan de werknemer. Bijlage

 

HOOFDSTUK IV. – Geldigheidsduur

 

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 19 oktober 2017. Zij houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.