Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Carensdag

Publicatie : 2006-11-20 

 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG  
 
15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de carenzdag van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector taxis (1) 
 
 
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
 
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
 
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;
 
Op de voordracht van Onze Minister van Werk,
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
 
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de carenzdag van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector taxi's.
 
Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
 
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 september 2006.
 
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
P. VANVELTHOVEN
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

 

 
 
Paritair Comité voor het vervoer
  
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006

Carensdag van de chauffeurs tewerkgesteld in de sector taxi's

 

 
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 1. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer alsook op hun chauffeurs.

Onder "chauffeurs" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke chauffeur.
 

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader

Art. 2.
Er bestonden –bij afsluiting van deze collectieve arbeidsovereenkomst- geen collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau gaande over het thema “Carensdag”.

 

HOOFDSTUK III. - Carensdagregeling

Art. 3.
De eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de arbeiders wegens ziekte of ongeval, genoemd "carensdag", en, overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet betaald door de werkgever, wanneer de duur van de arbeidsongeschiktheid geen veertien dagen bereikt, geeft aanleiding tot de volgende bepaling. De eerste carensdag per kalenderjaar, zoals hiervoor bedoeld, wordt betaald aan de arbeiders die minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

 

Art. 4.
Eventuele gunstigere regelingen inzake carensdag op ondernemingsvlak blijven behouden.

 

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 5.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006.
 
De Minister van Werk,
P. VANVELTHOVEN