Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

Publicatie : 2009-02-06

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

16 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1) 


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 december 2008.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008

Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 29 april 2008 onder het nummer 88096/CO/140)

 

Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de leden van het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) en van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

 
§ 2. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.
 
§ 3. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen).
 

Hoofdstuk II. - Gemengde arbeid

Artikel 2.
De gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) enerzijds en vervoer met huurauto's met chauffeur anderzijds, wordt als volgt geregeld :

§ 1. Toe te passen loon- en arbeidsvoorwaarden :
 
a)   als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de activiteit waaraan de meeste uren worden besteed;
b)   als op dezelfde dag één enkele van beide activiteiten verricht wordt, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit.
 
§ 2. Toekenning ARAB-vergoeding:
 
a)    voor de reëel gepresteerde dagen in bijzonder geregeld vervoer met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), is het dagbedrag van de ARAB-vergoeding voorzien in het bijzonder geregeld vervoer verricht met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) van toepassing.
b)   voor de reëel gepresteerde dagen in vervoer met huurauto's met chauffeur, is het bedrag per uur van de ARAB-vergoeding voorzien voor het vervoer met huurauto's met chauffeur van toepassing.
 

Hoofdstuk III. - Geldigheidsduur en slotbepaling

Artikel 3.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 17 januari 2008 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 2008.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET