Privacy

Vragen?

 • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
 • 02 245 11 77
 • info@taxi-info.be
 • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De website ‘www.taxi-info.be’  heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de arbeiders en de werkgevers uit de taxi- en VVB- sector[1] (Paritair comité 140.02 voor Taxi en 140 voor VVB)

1. Bescherming van de persoonsgegevens

De website ‘www.taxi-info.be’  is een website beheerd door het Sociaal Fonds Taxi en VVB[2], dat tot doel heeft, de toekenning van sectorale voordelen, de instroom alsook het welzijn op het werk in de sector. Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd het Sociaal Fonds gemachtigd door beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het Sociaal Fonds verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u terecht op de zetel van het Sociaal Fonds, Metrologielaan 8, 1130 te Brussel. Telefoon: 02/245.11.77 – e-mail: info@taxi-info.be – website: www.taxi-info.be

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het Sociaal Fonds Taxi en VVB zoals gedefinieerd in zijn statuten (zie website Sociaal Fonds voor de verschillende voordelen www.taxi-info.be).

3. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens zijn:

 1. Wettelijke verplichting [3](opgelegd door algemeen verbindend verklaarde CAO’s  (voor de sociale voordelen)
  • de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid; 
  • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
  • de koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
  • de bijzondere CAO’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen.
 2. Op basis van de eigen toestemming van de betrokkenen (voor ontvangen van de Nieuwsbrief)

4. Welke verwerkingen voeren we uit?

 • Berekening en uitbetaling van uniformpremie
 • Berekening, organiseren, uitbetaling van voordelen, vermeld op de website www.taxi-info.be/sectoralevoorwaarden 
 • Aanmaken van de legitimatiekaarten voor de syndicale premie
 • Aanmeldingen op de nieuwsbrief (hiervoor heeft men ten allen tijde de mogelijkheid zich uit te schrijven)
 • Melding opleiding van werknemers door werkgevers

5. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
 • uw contactgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
 • uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten en DmfA-aangifte).

6. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • uw persoonsgegevens: Rijksregister en officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw contactgegevens: U (via de formulieren van het Sociaal Fonds of via het inschrijven voor de nieuwsbrief van het Sociaal Fonds).
 • uw loopbaangegevens: Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en via de toepassing CD-online
 • uw betalingsgegevens: U (via de formulieren van het Sociaal Fonds).

7. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden digitaal opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid. De gegevens die door u aan het Sociaal Fonds versterkt zijn op papier (bijvoorbeeld bij het invullen van een brief), worden 3 jaar bijgehouden. Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

De gegevens die u doorgegeven heeft bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, kunt u steeds wijzigen door contact op te nemen met het Sociaal Fonds (info@taxi-info.be) of verwijderen door zich uit te schrijven. Deze mogelijkheid doet zich voor bij elke ontvangst van de nieuwsbrief. 5-jaarlijks wordt tevens per mail de keuze gegeven om zich uit te schrijven.

8. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

 • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacy commissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …). Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

9. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft het Sociaal Fonds de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken (indien deze niet de werking van het sociaalfonds in gedrang brengen, in verband met het wettelijk kader van het sociaalfonds).

Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 12).

Door het ontvangen van de nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat uw contactgegevens bij het Sociaal Fonds opgeslagen zijn. Wilt u deze gegevens verwijderen, dan heeft u de mogelijkheid zich uit te schrijven bij elke nieuwsbrief.

10. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

11. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 12). Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

12. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO)

Stuur een e-mail naar Reda.ghalmi@taxi-info.be


[1] VVB staat voor Verhuur van Voertuigen met Bestuurder

[2] Verder vermeld als ‘het Sociaal Fonds’

[3] Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites: