Sectorale reglementering

Vragen?

  • Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
  • 02 245 11 77
  • info@taxi-info.be
  • Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Verbod op freelance chauffeurs

Een wagenverhuurdienst met chauffeur of een taxionderneming mag geen beroep doen op freelance chauffeurs. Men mag met andere woorden niet met chauffeurs in onderaanneming werken om diensten van bezoldigd personenvervoer aan te bieden.

Volgens het bestaande wettelijk kader is dat niet toegestaan.

Artikel 3, 5° bis van het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 ter uitvoering van de wet van 1969 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers: "zijn onderworpen aan de sociale zekerheid van de werknemers, de personenvervoerders aan wie dit vervoer wordt toevertrouwd door een onderneming die eigenaar is van het voertuig, het financiert of die borg staat voor de financiering ervan."

Daardoor is de algemene regel voor de personenvervoerbedrijven dat het niet toegelaten is een derde als zelfstandige te laten rijden met hun voertuigen. Indien zij dit toch doen, dan zijn de chauffeurs onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid der werknemers. Overtredingen kunnen aanleiding geven tot fikse boetes en tot het betalen van achterstallige RSZ-werknemersbijdragen.

Speciaal geval: sociaal statuut van de taxichauffeur

Er is wel een Koninklijk besluit va 13/12/2001 dat volgende regels voorziet voor de taxichauffeurs in België (opgelet, het gaat hier enkel om taxichauffeurs en niet om chauffeurs van verhuurdiensten met chauffeur):

"Zijn vrijgesteld van de verplichtingen betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders (worden met andere woorden niet beschouwd als werknemer-taxichauffeurs)":

  • taxibestuurders die houder zijn van een door de bevoegde overheid afgeleverde exploitatievergunning voor een taxidienst en die eigenaar zijn van het voertuig of de voertuigen waarmee ze handel drijven, of die er over beschikken ingevolge een afbetalingsovereenkomst die niet gefinancierd is of waarvan de financiering niet gewaarborgd is door de ondernemer.
  • taxibestuurders die mandatarissen zijn van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, die met het voertuig handel drijft en die over de exploitatievergunning beschikt."

Opmerking: Een taxibestuurder die niet aan die voorwaarden beantwoordt, kan alleen als werknemer zijn beroep uitoefenen

U vindt de wettelijke bepalingen voor dit artikel via de volgende links: