Sectorale reglementering

Taxichauffeurs

Loonberekening:

Wijze van betaling van het loon van taxichauffeurs: percentage op de recette.

De taxichauffeurs worden altijd bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659 namelijk:

 • 36% indien het maximumtarief voor de taxidiensten van toepassing is.
 • 35% indien het maximumtarief voor de taxidiensten niet van toepassing is.


Gewaarborgd minimum maandinkomen:

Onder voorwaarde van volledige arbeidsprestaties en voor zover het berekend loon op basis van de recette minder is dan het berekend loon op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), heeft de arbeider recht op een aanvulling van het loon op basis van het GGMMI en dit per betaalperiode en in functie van zijn/haar prestatie.

Vanaf 1 november 2023: € 2.011,52 per maand (€ 12,2157 per uur)

Nachttoeslag:

In België kost een taxirit 's nachts in principe +/- € 2 meer dan een dagrit.
Daardoor is het loon van de chauffeur ook hoger, aangezien zijn loon berekend wordt op basis van de formule recette x 0,8659 x 36% of 35%.

ARAB-Vergoeding:

4,57% van de omzet exclusief BTW

Met een gemiddeld minimum van € 5,75 per dag per betaalperiode (gegarandeerd indien voltijdse taxichauffeur).


Anciënniteitsvergoeding taxichauffeurs:

Bedrag:

 • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

Dit percentage wordt betaald in januari en wordt berekend op de omzet van het voorgaande jaar exclusief BTW.


Voorwaarden:

 • 200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen (ook loopbaan-onderbreking) kunnen bewijzen voor het voorbije jaar.
 • Op 31 december nog in dienst zijn bij de onderneming.

Arbeidsduur taxichauffeurs:

De tijd gedurende dewelke de bestuurder in dienst van de werkgever is, waarin begrepen de bij het arbeidsreglement bepaalde rustperiodes, mag niet korter zijn dan 5u/dag en de 11u/dag niet overschrijden.

De maximumduur bedoeld in voorgaande alinea mag evenwel, onverminderd de bepalingen van de wet van 16 maart 1971 betreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sectoren van het ‘s lands bedrijfsleven en de uitvoeringsbesluiten ervan, eens per week 12 u/dag belopen, als mede op 24 en 31 december.

Om de arbeidsduur van een taxichauffeur te bepalen zijn er 3 componenten:

 • Diensttijd:
  = Tijd dat de chauffeur effectief ter beschikking staat van zijn werkgever.
  = Max. 650 uren per 13 weken.
  = Absoluut plafond: 13 uren per dag (werklieden moeten een onafgebroken minimumrust van 11 uren per periode van 24 uren genieten).

 • Arbeidsduur:
  = 76 % van de diensttijd is arbeidsduur.
  = Max. 494 uren per 13 weken.

 •  Dienstonderbrekingen voorzien in het arbeidsreglement (bv. voor lunch):
  = Vallen buiten de diensttijd voor zover de chauffeur tijdens de dienstonderbrekingen niet effectief ter beschikking van de werkgever staat.

 
Overuren:

 • Daggrens: Indien de diensttijd meer dan 11u/dag bedraagt, worden de uren boven de 11u/dag betaald met overloon. Enkel de bestelde en gepresteerde overuren zijn verschuldigd.
 • Uitzonderingen: 1 dag per week en op 24/12 en 31/12 wordt de daggrens voor de diensttijd op 12u/dag gebracht en in dat geval worden de uren boven 12u/dag betaald met overloon.


Werk op zon- en feestdagen:

 • Prestaties op zon- en feestdagen geven geen aanleiding tot het betalen van overloon in de vervoersector.