Collectieve Arbeidsovereenkomsten

ARAB-vergoeding

Publicatie: 2017-01-26
Numac : 2016204957

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen (1) 


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

 

Bijlage


Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016

Toekenning van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 6 juni 2016 onder het nummer 133118/CO/140)

 
 
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun chauffeurs.
Onder chauffeurs wordt bedoeld de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader 

Art. 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008 (89331) en wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 januari 2016 voor de jaren 2015-2016.

 

HOOFDSTUK III. - ARAB-vergoeding 

Art. 3.
Aan de in artikel 1, punt 1 bedoelde chauffeurs wordt een ARAB-vergoeding (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) toegekend, als terugbetaling van kosten die door hen worden gedaan, buiten de zetel van de onderneming vermeld in het arbeidsreglement, doch eigen zijn aan de onderneming.
De ARAB-vergoeding dient vermeld te worden op de inkomstenfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de werkgever".
 

Art. 4.
De in artikel 3 bedoelde vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB-bepalingen die van toepassing zijn op de sedentaire werknemers (titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).
Gelet op het mobiel karakter van het beroep van chauffeur, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen van taxi's kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen, dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodaties.

Art. 5.
Het bedrag van de A.R.A.B.-vergoeding is gelijk aan 4,10 % van de ontvangsten buiten B.T.W., met een gemiddeld minimum van € 5,15/dag per periode van loonuitbetaling en dit over maximum zestien dagen.
 
Art. 6.
Voor de chauffeurs die deeltijds werken, is het gemiddelde dagelijks minimum van € 5,15/dag  niet gewaarborgd.

 

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 7.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contractrende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Transport, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.  


 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 december 2016.
De Minister van Werk,
K. PEETERS