Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Anciƫnniteitsvergoeding

Publicatie : 2013-04-25

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

 

9 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de anciënniteitspremie voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's (1)ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de anciënniteitspremie voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 januari 2013.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011.

Vaststelling van de anciënniteitsvergoeding van de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's.
(Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106714/CO/140)
 
 
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 1.
 
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun chauffeurs.
 
 
 § 2. Met "chauffeurs" bedoelt men de mannelijke en vrouwelijke taxichauffeurs.

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader

Art. 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009 tot de vaststelling van de ancïënniteitsvergoeding voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en algemeen bindend verklaard door het koninklijk besluit van 13 juni 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2010.

HOOFDSTUK III. - Anciënniteitsvergoeding

Art. 3.
a) de werkgever betaalt jaarlijks een anciënniteitsvergoeding als volgt:

 • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,50 na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 
b) basis berekening bedrag
 Dit percentage wordt de eerste maand van het jaar berekend en voor de eerste maal in januari 2012, op de jaarlijkse recette exclusief BTW van het voorbije jaar. Het bedrag is te betalen voor het einde van deze eerste maand op voorwaarde dat :
 • de chauffeur 200 arbeids- en/of gelijk-gestelde dagen kan bewijzen voor het voorbije jaar. De dagen voor onderbreking van tijdskrediet behoren tot de gelijkgestelde dagen
 • de chauffeur nog steeds in dienst is op 31 december van het voorgaande jaar.
 • de chauffeur die het bedrijf verlaat om met pensioen of brugpensioen te gaan voor deze 31 december, en die recht zou hebben op een anciënniteitsvergoeding wegens zijn anciënniteit, behoudt dit recht mits de bepalingen van punt d).
 
c) Basis bereking dienstperiode
Voor de berekening van de dienstperiode geldt als referentiedatum de 31ste december die de betaling voorafgaat (zie b). Er wordt nagegaan hoeveel jaar de rechthebbende in dienst is tussen de datum van indiensttreding en deze 31 december.
 
Indien de rechthebbende in dienst trad voor 1 april zal het eerste jaar als een volledig jaar beschouwd worden voor de berekening van de anciënniteit.
 
d) Voor de gepensioneerde en bruggepensioneerde zal de anciënniteitsvergoeding uitbetaald worden binnen de maand volgend op het einde van het arbeidscontract of voor het einde van de maand januari van het jaar nadien.
 • de percentages zijn degene vermeld in artikel 3 a)
 • het aantal dienstjaren wordt berekend op 31 december van het jaar van de uitdiensttreding
 • de recette (zonder BTW) is de behaalde recette tussen 1 januari en de datum van uitdiensttreding
 • de chauffeur moet een aantal arbeids- en/of gelijkgestelde dagen bewijzen (de dagen van loopbaanonderbreking / tijdskrediet behoren tot de gelijkgestelde dagen) volgens onderstaande formule :
B = minimum aantal dagen
A = aantal kalenderdagen tussen 1 januari en de datum van uitdiensttreding
 
B = (200/365) X A
 
Art. 4. 
Eventuele gunstigere regelingen inzake anciënniteitsvergoeding op ondernemingsvlak blijven behouden.
 

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 5.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 15 september 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contractrende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Transport, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013.
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK