Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Nachtarbeid

Publicatie : 1992-01-10

21 oktober 1991 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991, gesloten in het paritair Comité voor het vervoer, betreffende de nachtarbeid in de ondernemingen van taxi's (1)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991, gesloten in het paritair Comité voor het vervoer, betreffende de nachtarbeid in de ondernemingen van taxi's.

Artikel 2. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 1991.

BOUDEWIJN

Van Koningswege:

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
L. VAN DEN BRANDE

(1) Verwijziging naar het Belgisch Staatsblad: wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

 

Paritair Comité voor het Vervoer

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991


Nachtarbeid

Art. 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op:

  1. de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's welke onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren;
  2. de werkgevers die de onder 1 bedoelde chauffeurs tewerkstellen.

Art. 2.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegnachtarbeid met nachtprestaties, alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties voorziet in een financiële vergoeding aan de werknemers die in één van de in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1990 bedoelde arbeidsregelingen zijn tewerkgesteld.

Aan de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's welke onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren wordt een inkomensverhoging verleend voor de prestaties die geleverd worden tussen 22 uur en 6 uur en dit overeenkomstig de hierna volgende modaliteiten.

Art. 3.
De chauffeurs worden bezoldigd onder de vorm van een percentage op de ontvangsten zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's.

Het tariefsysteem zal voor prestaties die uitgevoerd worden tussen 22 uur en 6 uur verhoogd worden met 20 pct., wat zal resulteren in de inkomensverhoging zoals voorzien in artikel 1 § 2.

Art. 4.
Hogervermelde regeling geldt na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken van de tariefsverhoging zoals bepaald in artikel 2. De werkgevers en/of hun beroepsorganisaties verbinden er zich toe de passende dossiers in te leiden bij de bevoegde overheden.

Art. 5.
De collectieve arbeidsovereenkomst vangt aan op 1 mei 1991 en geldt voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd mits naleving van opzegging van 3 maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité voor het vervoer.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 1991.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

L. VAN DEN BRANDE