Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Loon in cash

Publicatie : 2018-05-18
Numac : 2018010842


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


 15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de taxi's;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 april 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.


Bijlage


Paritair Subcomité voor de taxi’s

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon.
(Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142808/CO/140.02)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Contante betaling van voorschotten op het loon
HOOFDSTUK IV. – Geldigheidsduur

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de taxi’s.

Onder werknemers wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten met toepassing van artikel 2 van de wet van 23 augustus 2015, tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de wetgeving betreffende de collectieve schuldbemiddeling.

HOOFDSTUK III. - Contante betaling van voorschotten op het loon

Artikel 4
De werknemers bedoeld in artikel 1 wordt de mogelijkheid geboden om loonvoorschotten in cash te vragen aan hun werkgever. Dit bedrag wordt echter beperkt tot 20 % van de recette van de werknemer, met een maximum van 250 € per maand.
Het is aan elke werkgever om het uitzonderlijk karakter te beoordelen. Ook het toegestane bedrag zal individueel door de werkgever beoordeeld worden.

Artikel 5
De betaling van deze voorschotten op het loon moet gebeuren door middel van het uniform uitbetalingsdocument dat als bijlage bij deze cao opgenomen wordt. Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één exemplaar overgemaakt wordt aan de werknemer. Bijlage

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Artikel 6
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 19 oktober 2017. Zij houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.
De Minister van Werk,
K. PEETERS