Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Loon voor feestdagen

Publicatie : 22-10-1976

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

8 SEPTEMBER 1976. Koninklijk besluit waarbij, voor de taxi-ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, het bedrag van het loon voor de feestdagen wordt vastgesteld.

 

Inwerkingtreding : 22-10-1976

 

Geconsolideerde versie waarin de wijzigingen verwerkt zijn:
- van het K.B. van 12-04-1977 (B.S. van 28-06-1977)
 - van het K.B. van 31-08-2014 (B.S. van 08-09-2014 - in werkingtreding 18-09-2014)

 

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 4 januari 1974, betreffende de feestdagen, inzonderheid op artikel 14, § 2, tweede lid;
Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het vervoer;
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat, in het belang van de werklieden tewerkgesteld in de -ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, bijzondere berekeningmodaliteiten van het loon voor de feestdagen vast te stellen;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

 

Art. 1.
Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de taxi-ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren.

Art. 2.
De bij artikel 1 bedoelde werklieden, hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijks loon, gelijk aan het bedrag van het toegekende loon gedurende de betaalperiode die de feestdag of de vervangingsdag voorafgaat, gedeeld door het aantal werkelijk gepresteerde dagen tijdens deze periode.

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 4.
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.