Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Risicogroepen

Publicatie : 2017-12-15
Numac : 2017203843


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 november 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016 houdende de maatregelen t.a.v. de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2017 onder het nummer 138211/CO/140)

 
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers. 

§2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een wel bepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader

Art. 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van Titel XIII, Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 (I) houdende de diverse bepalingen (B.S. van 28 december 2006) en het Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. van 8 april 2013) zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014 (B.S. 6 mei 2014).

Art. 3.
Onder risicogroepen wordt verstaan: de personen behorend tot één van de volgende categorieën:

  1. de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren;
  2. de werkzoekenden;
  3. de arbeiders van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;
  4. de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeiders van de sector;
  5. de arbeiders van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;
  6. de arbeiders van de sector wiens beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die het risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn;
  7. de allochtonen

HOOFDSTUK IV. - Bijdrage

Art. 4.
§1. De bijdrage bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen wordt vastgesteld op 0,25 % van de brutolonen aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108%.
Van die bijdrage van 0,25% zal 0,05% worden voorbehouden aan de groepen vermeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.
Van de bijdrage van 0,05% zoals voorzien in het voorgaande lid zal 0,025 % worden voorbehouden voor de niet-werkende jongeren vermeld in artikel 2 van het hierboven aangehaalde Koninklijk Besluit.

§2. De Raad van Beheer van het Sociaal Fonds van de sector zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK V. - Startbaanovereenkomsten

Art. 5.
De reglementering inzake startbaanovereenkomsten, voorzien in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, heeft voor de werkgevers bedoeld in artikel 1, die minstens 50 werknemers tewerkstellen, betrekking op de aanwerving van 50,58 jongeren.

HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 6.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018. 

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.
De Minister van Werk,
K. PEETERS