Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Beroepsopleiding

Publicatie : 2015-07-24

Numac : 2015202880
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

 2 JULI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding (1)

 

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 juli 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.


Bijlage

 

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november  2014 betreffende de beroepsopleiding.
(Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2015 onder het nummer 125625/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Beroepsopleiding
HOOFDSTUK III. - Vormingsbudget
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

 

Artikel 1.
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers. 
 
§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.
 
§ 3.Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.
 

HOOFDSTUK II. - Beroepsopleiding

Artikel 2.
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

 
Artikel 3.
De sociale partners verbinden er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks met 5 % te verhogen en dit voor de jaren 2015 en 2016.
 
De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken vormingsnetwerken.
 
Artikel 4.
Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

HOOFDSTUK III. - Vormingsbudget

Artikel 5.
Er zal vanuit het Sociaal Fonds een jaarlijks bijkomend vormingsbudget van 13.500 euro toegekend worden aan het gemeenschappelijk vormingsfonds van de werknemersorganisaties en van 13.500 euro aan de werkgeversfederatie.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Artikel 6.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en is gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikels 2 en 3 die niet meer van kracht zijn vanaf 1 januari 2017.
 
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van de verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli 2015.
De Minister van Werk,
K. PEETERS