Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Tijdskrediet

Publicatie : 2018-06-19
Numac : 2018202116


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


 3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 juni 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

 

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017 betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
(Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143005/CO/140) 

 

HOOFDSTUK I. – Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader
HOOFDSTUK III. – Tijdskrediet met motief
HOOFDSTUK IV. – Landingsbanen
HOOFDSTUK V. - Vlaamse aanmoedigingspremies
HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur


HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Onder « werknemers », wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Artikel 2
Deze CAO wordt afgesloten in toepassing van :

 • De CAO 103: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de CAO nr. 103bis van 27 april 2015, en door de CAO nr. 103ter van 20 december 2016

 • De CAO 127: de collectieve arbeidsovereenkomst  nr.127, gesloten in de  NAR op 21 maart 2017, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar , voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

 • Het koninklijk besluit van 30 december 2014: Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

 • Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaan-vermindering en vermindering van de arbeids-prestaties tot een halftijdse betrekking

 • Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt met ingang van 1 januari 2017 de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (123061).

HOOFDSTUK III. - Tijdskrediet met motief

Artikel 3
§1. De werknemers hebben een recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering  tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103ter artikel 3 §2.

§2. De werknemers hebben een recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden voor het verlenen van zorgen, zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103ter  artikel 3, §1, met name :

 • Om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar
 • Om palliatieve verzorging te verlenen
 • Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een minderjarig zwaar ziek gezins- of familielid,zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1)

§3. In toepassing van artikel 3 van de CAO 103ter, wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering uitgebreid met een recht tot maximum 51 maanden om zorg te dragen voor een eigen gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar en om het verlenen van bijstand aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, zoals in het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Artikel 4
De perioden van voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief, mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen.

HOOFDSTUK IV. - Landingsbanen

Artikel 5
Landingsbaan lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), zwaar beroep, en 20 jaar nachtarbeid
In toepassing van de cao 127 – afdeling 1 van de NAR, wordt het recht op uitkering vanaf 55 jaar geopend voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse of 4/5de betrekking, mits zij :

 • Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkenden kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, §3 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag,

 • ofwel voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep (in de zin van artikel 3 §1  van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar,

 • ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties (zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46 van 23 maart 1990 van de NAR) en dit eveneens in de zin van artikel 3 §1 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Artikel 6
Landingsbaan lange loopbaan (28 jaar beroepsverleden) en zwaar beroep
Voor de werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen met 1/5de wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht, indien zij een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar kunnen bewijzen (artikel 8 §3, 2de lid van de CAO 103bis van de NAR).

Voor de werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen tot 1/5de of hun arbeidsprestaties verminderen tot 1/2de,  wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht, indien zij voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar en dit in de zin van artikel 3 §1  van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

HOOFDSTUK V. - Vlaamse aanmoedigingspremies
 
Artikel 7
In uitvoering van artikel 3 van het Besluit van 1 maart 2002 (BS 20 maart 2002) van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector - zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (BS 24.07.2003), 25 maart 2005 (BS 03.05.2005), 19 december 2008 (BS 06.03.2009), 20 maart 2009 (BS 31.03. 2009) en 5 juli 2013 (BS 06.08.2013) - voorzien de ondertekenende partijen de toepassing van de maatregelen bedoeld in de volgende artikelen van het voornoemd besluit:

 • artikel 6: aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;
 • artikel 10: aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
 • artikel 13: aanmoedigingspremie in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Artikel 8
Voor alles wat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk geregeld wordt, zijn de CAO 103 (bis, ter) en de hiermee samenhangende vigerende reglementeringen van toepassing.
 

HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Artikel 9
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is geldig tot 31 december 2018.

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2018.
De Minister van Werk,
K. PEETERS