Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Ecocheques

Onderstaande CAO wordt stopgezet met ingang van 1 juli 2017 door middel van de CAO van 19 oktober 2017 (KB van 27 juni 2018 - BS 25 juli 2018) (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143057/CO/140) tot beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017 betreffende ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

 

Publicatie : 2017-12-15
Numac : 2017203880


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek,
betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 november 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017.

Ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2017 onder het nummer 138210/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – Juridisch kader
HOOFDSTUK III. – Modaliteiten
HOOFDSTUK IV. – Terugbetaling door het Sociaal Fonds
HOOFDSTUK V. – Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art.1
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art.2.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 januari 2016 voor de jaren 2015-2016, die de toekenning van ecocheques voorziet binnen het kader van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling die voor het jaar 2016 vastgesteld werd op 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques van 21 april 2016 (nr 134.548).
 

HOOFDSTUK III. - Modaliteiten

Art. 3.
§1. Er worden ecocheques toegekend aan de categorie van de in art.1. bedoelde werknemers.
De eerste toekenning heeft plaats in juli 2016.

§2. Het bedrag van de ecocheques waarvan sprake onder §1 bedraagt:

1° 120 € voor een werknemer die gedurende de hele referteperiode voltijds tewerkgesteld was.

2° Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld was.

3° Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode in dienst van de werkgever is getreden of hem heeft verlaten.
De berekening van het uiteindelijke bedrag zal gemaakt worden volgens de modaliteiten onder artikel 4.

§3. In afwijking van §1, mogen werkgevers die aan hun werknemers in 2016 nog voor de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst al ecocheques toegekend hebben, de ecocheques, vermeld onder artikel 2, uitbetalen voor 31 januari 2017.

§4. Voor 30 april 2017 zal het systeem van de ecocheques paritair geëvalueerd worden op de naleving van de in artikel 2 voorziene marge, waarbij een alternatief systeem, met gelijkwaardige totale kost voor de werkgever, niet uitgesloten wordt.

§5. Onder "referteperiode" wordt verstaan de periode vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Art. 4. Berekeningsmodaliteiten

1) Voltijdse werknemer
§1. Definitie

M = Jaarbedrag van de ecocheques zoals vermeld in artikel 3 §2.1°

J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer.

Worden als « gepresteerd» beschouwd, alle dagen die vermeld worden in artikel 6, §3 van de cao 98 van 20 februari 2009, gewijzigd door cao 98 Bis van 21 december 2010 en door cao 98 ter van 24 maart 2015.

A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis

Dit aantal dagen wordt als volgt berekend:

(Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer)  x  52

§2. Bedrag van de ecocheques:
Het te betalen bedrag is gelijk aan : M x J 
                                                            A

Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

2) Deeltijdse werknemer :
§1. Definitie

M = Jaarbedrag van de ecocheques zoals vermeld in artikel 3. §2,1°

H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer.

Worden als « gepresteerd» beschouwd, alle uren die vermeld worden in artikel 6, §3. van de cao 98 van 20 februari 2009, gewijzigd door cao 98 Bis van 21 december 2010 en door cao 98 ter van 24 maart 2015.

A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis

Dit aantal uren wordt alsvolgt berekend:

(Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer)  x  52.

§2. Bedrag van de ecocheques:

Het te betalen bedrag is gelijk aan : M x H
                                                            A

Dit bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro.

Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

3) Werknemer die tijdens het refertejaar van arbeidsregime veranderd is:
De berekening wordt gemaakt prorata van de prestaties en van de arbeidsregimes.

HOOFDSTUK IV. - Terugbetaling door het Sociaal fonds

Art. 5
De werkgever zal de hiervoor uitbetaalde bedragen (zichtwaarde van de ecocheques) kunnen terugvorderen bij het Sociaal Fonds overeenkomstig de door de Raad van Beheer bepaalde modaliteiten.

 

HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 6.
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang vanaf 21 april 2016 en neemt een einde op 1 juli 2017.

Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité van een opzeggingstermijn van zes maanden.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.
De Minister van Werk,
K. PEETERS