Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer en taxivervoer

Publicatie : 2009-03-11

 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
 
10 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van taxivervoer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gemengde arbeid in ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer en van taxivervoer.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 december 2008.

ALBERT
Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET

Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008

Gemengde arbeid in ondernemingen van bijzondere geregeld vervoer en van taxivervoer (Overeenkomst geregistreerd op 29 april 2008 onder het nummer 88097/CO/140)

 

 

Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. 

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de leden van het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzonder geregeld vervoer met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) en van taxivervoer, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

 
§ 2. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen).
 

Hoofdstuk II. - Gemengde arbeid

Artikel 2.

De gemengde arbeid bijzonder geregeld vervoer met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) enerzijds en taxivervoer anderzijds wordt als volgt geregeld :

Toe te passen loon- en arbeidsvoorwaarden :

a) als op dezelfde dag beide activiteiten verricht worden, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op elkeen van de uitgeoefende activiteiten. De toekenning van de ARAB-vergoeding gebeurt pro rata de uitgeoefende activiteiten;

b) als op dezelfde dag één enkele van beide activiteiten verricht wordt, dan gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op de uitgeoefende activiteit. Wat de toekenning van de ARAB-vergoeding betreft, gelden de volgende regels :
  • voor de reëel gepresteerde dagen in bijzonder geregeld vervoer met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), is het dagbedrag van de ARAB-vergoeding voorzien in het bijzonder geregeld vervoer verricht met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) van toepassing;
  • voor de reëel gepresteerde dagen in taxivervoer, gelden de toekenningsvoorwaarden van de ARAB-vergoeding van toepassing in het taxivervoer.

Hoofdstuk III. - Geldigheidsduur en slotbepaling

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 17 januari 2008 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2008.
De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET