Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Outplacement

Publicatie : 2012-02-09

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

1 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement (1)


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 1 december 2011.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage 

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende outplacement.
(Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104955/CO/140)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader
HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor outplacement
HOOFDSTUK IV. - Vervanging
HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied 

Artikel 1.
 § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun arbeiders.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Met « arbeiders » bedoelt men de arbeiders en arbeidsters

HOOFDSTUK II. - Juridisch Kader

Art. 2.
Deze overeenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82, gesloten op 10 juli 2002, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis, gesloten op 17 juli 2007 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.
Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeiders die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding te verlenen.
 

HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor outplacement 

Art. 3.
Om recht te hebben op outplacementbegeleiding moet de chauffeur voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het ogenblik dat het ontslag wordt gegeven;
  • ontslagen zijn geweest om een andere dan een dringende reden;
  • ten minste één jaar ononderbroken in dienst zijn bij de werkgever die hem/haar ontslaat.
Art. 4. Procedure van aanvraag
De onder artikel 3 vermelde arbeiders zullen uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijke vraag om outplacementbegeleiding richten tot het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.
Het Sociaal Fonds valideert de aanvragen. Indien de arbeider voldoet aan de voorwaarden, stuurt het Sociaal Fonds de aanvraag aan de dienstverlener, die dan contact zal opnemen met de betrokken arbeider en een overeenkomst zal sluiten met de betrokken arbeider over de wederzijdse engagementen.

Art.5. Inhoud van de outplacementbegeleiding
De dienstverlener biedt aan de ontslagen arbeider ontslagbegeleiding aan in drie fasen.
De eerste fase (een termijn van 2 maanden ten belope van 20 uur begeleiding) houdt in :
  • kennismaking en psychologische begeleiding voor het verwerken van het ontslag en het opmaken van een balans voor de arbeider;
  • sollicitatietraining en het geven van hulp bij het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking;
  • opvolging en ondersteuning bij sollicitaties.
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend voor de arbeider/arbeidster. Het is echter een essentiële stap voor de arbeider in het verwerkingsproces van zijn/haar ontslag.
Indien de arbeider binnen de eerste fase geen betrekking heeft gevonden of geen zelfstandige activiteit heeft aangevat, wordt de begeleiding voortgezet gedurende een tweede fase (de daaropvolgende termijn van vier maanden) ten belope van in totaal 20 uur.
Indien de arbeider op het einde van de tweede fase geen nieuwe betrekking heeft gevonden of geen zelfstandige activiteit heeft aangevat, wordt de begeleiding voortgezet gedurende een derde fase (de daaropvolgende termijn van zes maanden), opnieuw ten belope van in totaal 20 uur. 

Art. 6. Engagementen van de arbeider/arbeidster die een beroep doet op outplacement
 
Om recht te hebben op de eerste fase verbindt de ontslagen arbeider zich ertoe, zich bij de VDAB/ACTIRIS/FOREm in te schrijven als werkzoekende en hiervan het bewijs te leveren.
Om in fase 2 en 3 recht te hebben op verdere opvolging en begeleiding, verbindt de ontslagen arbeider zich ertoe te goeder trouw mee te werken aan de begeleiding en de aangeboden opleidingen te volgen.
Zodra de arbeider zonder voldoende rechtvaardiging bij één van deze stadia afwezig is, vervalt zijn/haar recht op iedere verdere ontslagbegeleiding van de sector.
De begeleiding wordt eveneens stopgezet zodra de arbeider een nieuwe betrekking in loondienst of als zelfstandige heeft gevonden.
Wanneer de arbeider een nieuwe betrekking heeft gevonden, doch die verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, kan op zijn/haar verzoek de outplacementbegeleiding worden hervat in de fase waar ze was onderbroken

Art. 7. Engagement van de werkgever
De werkgever dient de ontslagen arbeider te informeren over het bestaan van het sectoraal aanbodbinnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Art. 8. De verplichting in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis.
De ondertekenaars van deze overeenkomst verklaren dat door het invoeren van deze sectorale outplacementbegeleiding, de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, aan de wettelijke en conventionele verplichtingen wordt voldaan.
De toekenning van deze outplacementbegeleiding doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten in verband met het ontslag noch aan de aanvullende voordelen die door de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden verleend.

Art. 9. Verbintenissen van de dienstverlener
De sectorale outplacementbegeleiding wordt slechts aangeboden voor zover de dienstverlener waarop de sector een beroep zal doen de verbintenissen naleeft die hem krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad worden opgelegd

HOOFDSTUK IV. - Vervanging

Art. 10. 
Deze collectieve overeenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010 betreffende outplacement voor taxichauffeurs.

Art. 11. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en is gesloten voor een onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van de verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 december 2011.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET