Sectorale reglementering

Outplacement (alle werknemers)

Toekenningsvoorwaarden: 

 • Minimum 45 jaar op het ogenblik van het ontslag.
 • Geen ontslag om dringende reden.
 • Minimum 1 jaar ononderbroken in dienst bij de werkgever.

Procedure:

 • De werkgever dient de ontslagen werknemer te informeren binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst dat hij/zij het Sociaal Fonds kan contacteren voor outplacementaanbod.
 • De ontslagen werknemer vraagt schriftelijk outplacementbegeleiding aan het Sociaal Fonds binnen de 2 maand na einde van zijn arbeidsovereenkomst.
 • Het Sociaal Fonds informeert vervolgens onmiddellijk het Outplacementbureau (Ascento) dat het de betrokken persoon moet contacteren voor een afspraak.
 • Om recht te hebben op de eerste fase van het outplacement verbindt de ontslagen werknemer zich ertoe, zich bij de VDAB/ACTIRIS/FOREM in te schrijven als werkzoekende en hiervan het bewijs te leveren.
 • Om in fase 2 en 3 recht te hebben op verdere opvolging en begeleiding, verbindt de ontslagen werknemer zich ertoe te goeder trouw mee te werken aan de begeleiding en de aangeboden opleidingen te volgen.
 • Zodra de werknemer zonder voldoende rechtvaardiging bij één van deze stadia afwezig is, vervalt zijn/haar recht op iedere verdere ontslagbegeleiding van de sector.
 • De begeleiding wordt eveneens stopgezet zodra de werknemer een nieuwe betrekking in loondienst of als zelfstandige heeft gevonden.
 • Wanneer de werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden, doch die verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, kan op zijn/haar verzoek de outplacementbegeleiding worden hervat in de fase waar ze was onderbroken.

Door het aanbieden van deze sectorale outplacementbegeleiding wordt voldaan aan de wettelijke en conventionele verplichtingen van de werkgevers van de taxi- en VVB-sector.


Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.